Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego DeadCanTalk.com

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów na stronie www.deadcantalk.com

Sklep internetowy DeadCanTalk.com (dalej: Sklep) działający pod adresem www.deadcantalk.com jest własnością i jest prowadzony jest przez: Korecki.net Mariusz Korecki, os. Pułaskiego 5/42, 37-500 Jarosław. NIP: 792-192-08-74, REGON: 180478526, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Jarosławia pod nr 6377. Nr konta bankowego: 02 2490 0005 0000 4500 8007 7819 (Alior Bank).

Adres do korespondencji: Dead Can Talk, ul. Mickiewicza 38/4, 01-650 Warszawa. Telefon: + 48 609 605 141. E-mail:

 

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej: Klient).

3. Informacje o towarach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia do Sklepu oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów wyszczególnionych w zamówieniu. Przyjęcie oferty i zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przesłania Klientowi e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.

4. Sklep umożliwia przeglądanie informacji o towarach oraz składanie zamówień przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do ww. czynności niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 7 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 10 lub nowsza), Google Chrome (wersja 13 lub nowsza), Opera (wersja 12 lub nowsza). Do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

II. Procedura składania zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:

a) zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować go,

b) dokonać wyboru towaru i jego cech (np. kolor, rozmiar) oraz umieścić go w koszyku,

c) w formularzu zamówienia podać adres, na jaki towar ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury,

d) dokonać wyboru przewoźnika oraz metody płatności.

2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź na adres e-mail podany w zamówieniu, potwierdzającą, że złożone zamówienie wpłynęło do Sklepu.

3. Klient może złożyć zamówienie także za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres:

4. Do skutecznego złożenia zamówienia nie jest konieczna trwała rejestracja w bazie Sklepu („zakupy bez rejestracji”).

5. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

III. Formy płatności i dostawa

1. Wyboru formy płatności za zamówione towary Klient dokonuje na etapie składania zamówienia. Według swojego uznania, Klient może dokonać przelewu przedpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sklepu („Przelew tradycyjny / Przedpłata na konto”), bądź za za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay S.A. („Przelew online lub karta kredytowa”).

2. Opłaty za dostawę towarów podawane są w procesie składania zamówienia.

3. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia i wysyłki niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych) po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu.

4. Sklep wysyła zamówione towary pod wskazany adres na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką rejestrowaną) lub InPost S.A. (Paczkomaty).

5. Zamówienia zagraniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Cena wysyłki zagranicznej uzależniona jest od kraju docelowego oraz wagi przesyłki i wyliczana jest indywidualnie (pytania prosimy kierować na adres: ).

6. O fakcie nadania przesyłki Klient informowany jest e-mailem wysłanym na adres podany w trakcie zamówienia.

7. Po otrzymaniu przesyłki, Klient powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Kupującego i doręczyciela.

IV. Polityka cenowa

1. Ceny podane przy towarach są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Ceny towarów zamieszczone na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w formularzu zamówienia oraz w cenniku dostaw.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia oraz modyfikacji akcji promocyjnych.

V. Dane Klienta

1. Dane dobrowolnie podane przez Klienta w formularzu zamówienia przetwarzane są przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ww. ustawą, Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

2. Dane klienta nie są przekazywane podmiotom trzecim, prócz danych niezbędnych do nadania przesyłki kurierskiej (w przypadku wyboru przez Klienta takiej formy dostarczenia zamówienia) oraz danych udostępnianych firmie Dotpay S.A. w celu realizowania płatności elektronicznej (w przypadku wyboru przez Klienta takiej formy opłacenia zamówienia).

3. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych, w tym kodów rabatowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przypisami dotyczącymi zawierania umów na odległość Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w okresie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient w ww. terminie powinien przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz w terminie 14 dni (liczonych od momentu pisemnego powiadomienia Sklepu o zwrocie towaru) dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu: Dead Can Talk, ul. Mickiewicza 38/4, 01-650 Warszawa. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sklep w ciągu 14 dni od zwrócenia towaru dokona zwrotu kwoty będącej sumą ceny towaru oraz kosztu najtańszej opcji przesyłki.

VII. Gwarancja i reklamacje

1. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Zgodnie z przepisami Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Klientowi nabywającemu produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą przysługuje dwuletni termin do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową – pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia. Klient powinien odesłać przesyłką pocztową lub w inny sposób dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemnym opisem wady na adres Sklepu: Dead Can Talk, ul. Mickiewicza 38/4, 01-650 Warszawa. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów magazynowych), zaoferuje towar zastępczy lub zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru oraz koszty odsyłki (według uznania Klienta).

VIII. Pozostałe postanowienia

1. Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. Zmiany w Regulaminie stają się skuteczne w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty opublikowania ich na stronie www.deadcantalk.com/regulamin - z tym, że dla zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2013 r.